Dopisy sourozenců Ctirada, Josefa a Zdeny Mašínových, které přečetla při pietním aktu u památníku generála Josefa Mašína jeho vnučka Sandra Mašínová.

 

2008

Vážené dámy, vážení pánové,

děkujeme Vám za účast na dnešním pietním shromáždění před bránou bývalého statku rodiny Mašínů, kde se před více jak 112 roky narodil náš otec, in memoriam generálmajor Josef Mašín, jehož památku i památku jeho přátel, generálů Josefa Balabána a Václava Morávka si dnes znovu připomínáme.

Pamětníci mnoha minulých shromáždění, které se konaly na tomto místě, si možná vzpomenou i na slova některých řečníků, která tu byla, počínaje rokem 1945, pronesena. Slova připomínající odkaz, který nám i následujícím generacím občanů této země tito tři hrdinové zanechali. Avšak bilance jejich odkazu je do dnešního dne neutěšená !

Necelé tři roky po skončení druhé světové války, tedy po dosažení vítězství nad nacismem, vítězství, ke kterému tito tři vojáci významně přispěli, bylo jejich dílo zmařeno. Demokracie byla v Československu pošlapána a památka i odkaz těchto tří bojovníků byl zneuctěn smečkou komunistů, s nepřímou pomocí těch, kteří se jejich násilí nevzepřeli.

Během následujících čtyřiceti let byla historie této země komunisty zkreslena, hospodářství ničeno, morálka obyvatelstva zkorumpovaná a výchova mládeže devastovaná. Komunisté po sobě zanechali hospodářské trosky, jejichž dokladem je pouhý pohled za bránu statku, ve kterém se náš otec narodil.

Těch, kteří se nacistickému a komunistickému násilí v této zemi vzepřeli, věru nebylo mnoho. Generálové Mašín, Balabán a Morávek, tři z těch nejstatečnějších, padli v boji proti nacistům. Zdena Mašínová, manželka generála Josefa Mašína, zemřela v komunistickém vězení. Naší druhové v boji proti komunistům, Václav Švéda, Lošaňák ze sousedního statku, Zbyněk Janata a Ctibor Novák zahynuli na komunistickém popravišti.

Období komunistického útlaku po sobě zanechalo hospodářské a morální trosky, kterých jsme stálými svědky i dnes, téměř dvacet let po celosvětovém pádu komunismu. Mnoho se však v této zemi nezměnilo ! Kontinuita komunistických zákonů zaručuje, aby rozkradené majetky i nadále zůstaly v rukou těch, kteří si je pod jejich ochranou přivlastnili. Soudnictví a hospodářská moc je i nadále v rukou bývalých komunistů. Komunistické zločiny nebyly potrestány. Stále ještě platí zbytkové tresty z nedokonalého zákona z počátku devadesátých let o soudních rehabilitacích. Komunistická strana nejenže ještě existuje, ale její zástupci sedí v Parlamentu a dále spolurozhodují o platných zákonech a nositelích státních funkcí a hodností v této zemi.

V letošním roce se Parlamentu České republiky při jednání o novele zákona týkajícího se další existence komunistické strany a jejich symbolů, našlo pouze sedm zákonodárců, kteří hlasovali pro přijetí těchto opatření. Jiný podobný návrh zákona není v dohledu. Během příštích týdnů se budou v Čechách konat volby do Senátu a krajských zastupitelstev. Je na občanech této země aby dokázali, zda Česká republika a oni sami jsou hodni obětí a odkazu těch, kteří za svobodu a demokratickou budoucnost své vlasti zaplatili cenu nejvyšší.

 

Naše společná práce ještě není skončena ! Vřele Vám děkujeme za Vaší účast !

 

Ctirad, Josef a Zdena Mašínovi

 

 

2009

Vážení přátelé, dámy a pánové,

 

dnes, při dnu pamětní oslavy generala Josefa Mašína a jeho druhů, generalů Josefa Balabána a Václava Morávka, Vám čtu dopis od mého otce Josefa Mašína, mého strýce Ctirada a mé tety, zde přítomné Zdeny Mašínové.

Lošany jsou místem, kde se generál Mašín před 103 lety narodil, místem kam se vrátil po boji za vznik Československé republiky v řadách českých legii. Jeho rodný statek, před jehož troskami se dnes nacházíte, byl též v jeho myšlenkách v den, kdy napsal odkaz nám, svým dětem, před svou popravou nacisty, dne 30. června 1942. 

On a jeho přátelé nebyli obětmi, oni padli v nerovném boji proti okupantům této země, proti zločinnému hitlerovskému režimu, který má na svědomí přes 42 miliónů lidských životů. Spojenci a demokracie zvítězila. Západní Spojenci vybudovali na území jimi poražené Třetí Říše příkladnou demokracii s novými zákony, nemajícími nic společného se zákony zavedené Hitlerem. Generál Mašín a jeho druzi se na tomto vítězství významně podíleli. Jejich smrt, zrovna tak jako nesčetné životy položené spojenci v boji proti nacismu na válečných polích a nebo v ozbrojeném odboji, nebyly položeny nadarmo. Nacismus zničil 42 milionu životů během 12 let panování. Viníci, i když ne všichni, se za sve zločiny museli zodpovídat. Historie je dnes zná.

Již krátce po konci druhé světové války, se nový nepřítel demokratické společnosti, komunismus, násilně zmocnil vlády nejen v teto zemi, ale i v řadě dalších zemí střední Evropy. Komunismus nese zodpovědnost za více než 100 miliónů životů v Evropě a v Asii. Komunismus se na rozdil od nacismu zhroutil vnitřním rozkladem a pod hospodářským tlakem západních spojenců vedených Spojenými Státy. Žádný komunistický zločinec se však za své činy nemusel zodpovídat. Jejich zločiny byly rychle zapomenuty.

Komunistické elity Vychodního bloku zůstaly i nadále u moci s tím, že předstíraly revoluci pod záštitou a se souhlasem svých ideologických druhů, disidentů z období  komunismu. V České republice po této sametové revoluci komunistická strana nadále existuje a je dokonce zastoupena v parlamentu, kde spolurozhoduje o budoucnosti této země.  Hospodářská moc a soudní systém zůstaly po listopadu 1989 v rukou komunistů a jejich přátel.

Kontinuita komunistických zákonů zaručuje, aby komunisty rozkradené majetky zůstaly i nadále v rukou těch, kteří si je přivlastnili. Před vámi ležící statek, ve kterém se general Mašín narodil a který byl v držení jeho rodiny přes 400 let, se nachazí dnes, po 40ti letech komunistického hospodářství a po 20ti letech postkomunismu, v troskach.  Potom co jej komunisté ukradli, nebyl nikdy navrácen.

Vážíme si toho, že památka národních hrdinů, Balabána, Mašína a Morávka, bojovniku proti nacismu je v tento den přítomnými zástupci našich bývalých a dnešních spojenců, zrovna tak jako zastupci branných složek a vlady uctívána.

Památka těch, kteří padli v boji proti komunismu zůstavá však i nadale neoceněna:

Zdenka Mašínová, vdova po generalu Mašínovi, vězněna Gestapem za německé okupace, zemřela v komunistickém vězení 12. června 1956. Major Ctibor Novak, vězněn 4 roky Gestapem za německé okupace, byl popraven komunisty 2. kvetna 1955. Václav Švéda, Lošaňák, vězněn 4 roky za německé okupace, který byl těžce zraněn při přestřelce s někdejší Lidovou policii NDR, byl následně komunisty popraven 2.  května 1955, stejně tak, jako náš další spolubojovník, Zbyněk Janata. 

 

Čest jejich památce!

 

Děkujeme vam za vaší účast, naše společná prace však ještě není skončena!

 

Ctirad, Josef a Zdena Mašínovi

 

 

2010

Vážené dámy, vážení pánové,

je tomu opět další rok poté, kdy jsme se zde naposled sešli, abychom vzpoměli života a zásluh generála Josefa Mašína spolu s jeho druhy, generaly, Josefa Balabána a Václava Morávka.

Tito muži, vojáci, padli v boji proti nacistickým okupantům, za svobodu a nezávislost občanů této země a pro obnovu jejího demokratického zřízení. Jejich vynikající zásluha a místo v řadách vojaků domácího odboje proti německým, nacistickym okupantům, je dnes nesporná. Svoboda a nezávislost, pro které obětovali své životy však netrvaly dlouho.

Necelé tři roky po pádu Třetí Říše se zmocnil vlády této země nový, tentokráte vnitřní nepřítel, komunismus. Tento nepřítel vyhlásil a vedl válku, proti vlastním občanům, kterou nazýval “třídním bojem”.

Tomuto třídnímu boji, zrovna tak jako během nacisticke okupace, padli za obět tisíce Čechoslováků, kteří byli popraveni, nebo zahynuli rukou svých ozbrojených spoluobčanů. Statisice jich stravily dlouhá léta v komunistických žalářích a další statisíce musili opustit svou zem, své rodiny, své přátele a své majetky.

Dnes bych se rád zmínil o těch několika z mála, o těch kteří měli blízko ke generálu Josefu Mašínovi, o těch, kteří jej a jeho druhy, Josefa Balabána a Václava Morávka měli za vzor, o těch kteří se novému nepříteli národa, komunistům, aktivně postavili na odpor. Někteří z nich padli, byli popraveni českými komunisty. Byli to, štábní kapitán Ctibor Novák, lošaňák Václav Švéda a Zbyněk Janata. Zdenka Mašínová, manželka generála Josefa Mašína, sestra Ctibora Nováka a naše matka, zemřela v komunistickém žaláři. Před pouhými několika týdny zemřel též Milan Paumer, veterán U.S. Army Special Forces, náš odvážný kamarád. Čest jejich památce!

Milan Paumer, který po násilném komunistikem převratu odešel proto, aby se mohl vrátit do země svých snů. Ty se však doposud nesplnily. Změna a budoucnost této země je v rukou přeživších, tedy i ve Vašich!

 

Vřele vám děkujeme za vaší účast!

 

 

Ctirad, Josef a Zdena Mašínovi

 

 

2011

Vážené dámy, vážení pánové,

 

opětně Vás vítám na rodném místě našeho otce, generála in memoriam Josefa Mašína. On a jeho druzi, dnes též vzpomenutí Václav Morávek a Josef Balabán, Tři králové, nebyli obětmi nacismu, oni padli v boji pro lepší budoucnost tohoto národa. Této lepší budoucnosti se však oni nedočkali.

Krátké období svobody po skončení druhé světové války bylo brzy ukončeno násilným přejmutím moci komunisty. Během tohoto období historie Československa a těch, kteří se o existenci této země zasloužili, byla manipulována, jejich cíle byly znehodnoceny, pojem svobody a demokracie byl deformován. Dvě generace mládeže, dnes dospělí lidé, rodiče dalších generací, vyrostly v období temna bez morálního kompasu a příkladů hodných následování.

Celosvětové zhroucení komunismu v roce 1989 neznamenalo jeho konec v této zemi. Komunističtí zločinci si i nadále zajistili svou bezúhonnost nastolením prezidenta, který byl do této pozice dosazen komunistickým parlamentem. Za odměnu byla bývalým komunistickým funkcionářům zachována hospodářská moc a beztrestnost. Kontinuita zákonů a ponechání komunistických soudců v jejich funkcích na doživotí zajišťuje, že jimi spáchané zločiny nejsou dodnes potrestány a rozkradené majetky i nadále zůstávají v jejich rukou. Ti, kteří jim to umožnili, za to byli bohatě odměněni. 

Pohled na morální stav tohoto národa, pro který jeho nejlepší dcery a synové bojovali a mnozí z nich v tomto boji proti nacistům a později komunistům padli, je 20 let po pádu světového komunismu otřesný.

Nemusíte jít daleko, podívejte se prosím přes zchátralou zeď na trosky budov stojících na ukradeném pozemku, který byl kdysi pyšným selským dvorem, ve kterém se Josef Mašín narodil a který odkázal svému synovi Ctiradovi.

Josef Mašín, zrovna tak jako jeho druhové ve zbrani nebyl obětí, on padl v boji proto, aby občané této země a jejich děti mohli žít ve svobodné a demokratické zemi. Jeho sny a přání se nesplnily.

Jeho syn Ctirad, který zrovna tak jako jeho otec bojoval za stejné ideály, zemřel před čtyřmi týdny v zemi, která mu poskytla domov poté, co svůj rodný domov ztratil. Byl pochován 2. září 2011 na americkém vojenském národním hřbitově v Riverside, v Kalifornii.

Odpočívá ve společnosti mnohých, kteří též bojovali za svobodu a demokracii v této zemi na bojištích světa, aniž by byli občany této země. Odpočívá ve společnosti těch, kterých si vážil. Bojovali a zemřeli však všichni nazmar? Věřím, že ne, ale naše společná práce ještě není skončena!

 

Děkuji za Vaší účast!

 

Josef Mašín, syn a bratr

 

Dopis Lošany 2011

 

2012

Přátelé,

 

 dnes je tomu další rok, kdy jste se tu naposled sešli připomenout si pamatku Josefa Mašína a jeho druhu, Josefa Balabána a Václava Morávka. Jejich životy a jejich činy jsou spojeny s historii tohoto naroda. Josef Masin se narodil 26. srpna 1896 za před námi se nacházející bílou bránou, která je zbytkem kdysi pyšneho statku, patřícího rodině jeho předků více než 4 stoleti. 60 let vlastnictví lidu a 40 let lidového hospodářství však učinily své.

 Vaše přítomnost vzbuzuje naději, že činy těch, kteří se zasloužili o samostatnost a svobodu Československého národa nebudou zapomenuty. Generál Mašín, zrovna tak, jako jeho druhové, bojovali s nasazením vlastních životů za svobodu Československého naroda a existenci první republiky v zahraničních legiich ještě před jejím uznáním vítěznými spojenci. 

 Pouze o málo let (O dvě desítky let) později, po okupaci Československa Hitlerovským Německem, nevahali znovu nasadit své životy a existenci svých rodin se stejným cílem. Tentokrát Tři králové, tři z těch nejstatečnějších v tomto boji podlehli. 

Tato země, nebo vlastně to, co z Československé republiky dnes zbývá, vděčí za svou existenci těmto hrdinům a dalším vojákům domácího a zahraničního odboje, Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi, bez jejichž činu by tato země tak, jak jí dnes zname, neexistovala. Jejich činy však nebyly do dnešního dne v plnem rozsahu uznány, natož oceněny. 

 Draze zaplacená svoboda a nezávislost byla opět vystavena težké zkoušce pouhé tři roky po skončení druhé světové války. Komunisté vyhlasili třídní boj vlastnímu obyvatelstvu. Země se stala koncentračním táborem. Komunisté kradli, věznili a popravovali. Pouhá hrstka Čechů a Slováků se postavila aktivně na odpor. Většina však nečinně přihlížela, nebo kolaborovala.

Pojem amerického přísloví "Freedom is not free" (svoboda není zadarmo) se zrodil z krve prolité americkými vojáky na bojištích Koreje a Vietnamu v boji proti vražedné komunistické tyranii za svobodu a demokracii v zemích vzdálených tisíce kilometrů od jejich domova, též za svobodu této země. Tento pojem (Tato skutečnost) je však dodnes většině občanů této země cizi.

 Soudnost, smysl pro právo, čest, spravedlnost, trest za korupci a za zločiny spáchané komunisty na vlastních občanech byly ušlapány 40 lety komunistické indoktrinace, jejímž výsledkem byla "normalizace" a "sametová revoluce". 

Národ jehož morální páteř byla zlomena, si vytvořil pro svou omluvu  nové, vhodne modly, které jejich nečinnost svým obrazem ospravedlňují.

Doufám, že dnešní vzpomínka na ty, kteří v boji pro budoucnost tohoto naroda nasadili své životy a existenci svých rodin bude připomínkou a morálíim povzbuzením pro dnešní a budoucí vůdce tohoto národa, že svoboda a demokracie nejsou zadarmo. Morální dluh tohoto národa zůstává nezaplacen! 

 

Budiž příklad Tří králů a těch, kteří nasadili vše v boji proti komunismu i vaším příkladem! 

 

Sourozenci Josef a Zdena Mašínovi